สสจ.พะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY


Total Performance Score

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

Total Performance Score จ.พะเยา

PlanFin

แผนการเงินการคลัง

Plan Fin จ.พะเยา

Finacial Risk & Effciency Score

ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ

Finacial Risk & Effciency Score จ.พะเยา

Hospital Group Ratio

ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ

Hospital Group Ratio จ.พะเยา

Unit Cost

ดัชนี้วัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

Unit Cost จ.พะเยา