PLANFIN S_in รวม รายได้ เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

S_in รวม รายได้ เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 91.1
ล้าน
7.6
ล้าน
15.2
ล้าน
22.8
ล้าน
30.4
ล้าน
38.0
ล้าน
45.6
ล้าน
53.2
ล้าน
60.8
ล้าน
68.4
ล้าน
75.9
ล้าน
83.5
ล้าน
91.1
ล้าน
ผล 104.9
ล้าน
16.8
ล้าน
25.3
ล้าน
30.5
ล้าน
45.7
ล้าน
51.2
ล้าน
52.9
ล้าน
67.0
ล้าน
82.3
ล้าน
188.0
ล้าน
201.2
ล้าน
104.9
ล้าน
0
ส่วนต่าง 13.8
ล้าน
9.3
ล้าน
10.1
ล้าน
7.7
ล้าน
15.3
ล้าน
13.3
ล้าน
7.3
ล้าน
13.8
ล้าน
18.0
ล้าน
43.2
ล้าน
40.4
ล้าน
16.4
ล้าน
0
% +15.10% +121.86% +66.66% +33.82% +50.33% +34.93% +16.03% +25.99% +27.95% +29.86% +25.1% +18.57% 0%

PLANFIN P04 รายได้ UC เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P04 รายได้ UC เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 28.1
ล้าน
2.3
ล้าน
4.7
ล้าน
7.0
ล้าน
9.4
ล้าน
11.7
ล้าน
14.1
ล้าน
16.4
ล้าน
18.8
ล้าน
21.1
ล้าน
23.4
ล้าน
25.8
ล้าน
28.1
ล้าน
ผล 24.2
ล้าน
11.1
ล้าน
13.4
ล้าน
12.3
ล้าน
18.6
ล้าน
18.9
ล้าน
19.4
ล้าน
20.5
ล้าน
20.8
ล้าน
22.0
ล้าน
23.6
ล้าน
24.2
ล้าน
0
ส่วนต่าง -3.9
ล้าน
8.8
ล้าน
8.7
ล้าน
5.2
ล้าน
9.2
ล้าน
7.2
ล้าน
5.3
ล้าน
4.1
ล้าน
1.4
ล้าน
162,110 -643,376 -2.5
ล้าน
0
% -13.87% +375.66% +186.09% +74.62% +98.41% +61.38% +37.67% +25.14% +7.2% +0.74% -2.65% -9.26% 0%

PLANFIN P05 รายได้จาก EMS เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P05 รายได้จาก EMS เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 300,000 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 250,000 275,000 300,000
ผล 337,050 21,300 49,650 84,150 122,850 157,050 194,550 234,100 267,300 291,250 312,650 337,050 0
ส่วนต่าง 37,050 -3,700 -350 9,150 22,850 32,050 44,550 59,100 33,967 28,750 20,983 16,217 0
% +12.35% -14.8% -0.7% +12.2% +22.85% +25.64% +29.7% +33.77% +14.56% +10.95% +7.19% +5.05% 0%

PLANFIN P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P06 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 10,000 833 1,667 2,500 3,333 4,167 5,000 5,833 6,667 7,500 8,333 9,167 10,000
ผล 81,676 9,795 10,620 10,620 11,270 11,784 12,255 12,255 12,255 38,694 45,269 81,676 0
ส่วนต่าง 71,676 8,962 8,953 8,120 7,937 7,617 7,255 6,422 -1,078 23,694 28,602 63,343 0
% +716.76% +1% +537.2% +324.8% +238.1% +182.82% +145.1% +110.09% -8.09% +157.96% +171.61% +345.51% 0%

PLANFIN P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P07 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 8.3
ล้าน
692,083 1.4
ล้าน
2.1
ล้าน
2.8
ล้าน
3.5
ล้าน
4.2
ล้าน
4.8
ล้าน
5.5
ล้าน
6.2
ล้าน
6.9
ล้าน
7.6
ล้าน
8.3
ล้าน
ผล 13.8
ล้าน
585,012 1.3
ล้าน
2.0
ล้าน
2.7
ล้าน
3.4
ล้าน
3.8
ล้าน
7.0
ล้าน
7.8
ล้าน
11.3
ล้าน
11.9
ล้าน
13.8
ล้าน
0
ส่วนต่าง 5.5
ล้าน
-107,072 -113,645 -89,665 -24,739 -80,350 -387,770 2.2
ล้าน
2.4
ล้าน
5.2
ล้าน
5.2
ล้าน
6.4
ล้าน
0
% +66.01% -15.47% -8.21% -4.32% -0.89% -2.32% -9.34% +44.98% +44.77% +86.21% +77.92% +86.65% 0%

PLANFIN P08 รายได้ประกันสังคม เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P08 รายได้ประกันสังคม เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 642,000 53,500 107,000 160,500 214,000 267,500 321,000 374,500 428,000 481,500 535,000 588,500 642,000
ผล 623,788 71,880 109,419 146,319 193,281 232,244 366,983 401,710 426,139 493,135 567,993 623,788 0
ส่วนต่าง -18,212 18,380 2,419 -14,181 -20,719 -35,256 45,983 27,210 -220,528 -234,365 -240,340 -265,379 0
% -2.84% +34.36% +2.26% -8.84% -9.68% -13.18% +14.32% +7.27% -34.1% -32.22% -29.73% -29.85% 0%

PLANFIN P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P09 รายได้แรงงานต่างด้าว เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผล 21,104 0 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 21,104 21,104 0
ส่วนต่าง 21,104 0 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 14,028 -2,638 -4,722 271 -1,813 0
% INF% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -15.83% -25.18% +1.3% -7.91% 0%

PLANFIN P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P10 รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 5.6
ล้าน
469,442 938,885 1.4
ล้าน
1.9
ล้าน
2.3
ล้าน
2.8
ล้าน
3.3
ล้าน
3.8
ล้าน
4.2
ล้าน
4.7
ล้าน
5.2
ล้าน
5.6
ล้าน
ผล 20.1
ล้าน
540,538 867,257 1.6
ล้าน
2.1
ล้าน
2.5
ล้าน
4.1
ล้าน
9.4
ล้าน
19.0
ล้าน
19.3
ล้าน
19.8
ล้าน
20.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง 14.5
ล้าน
71,096 -71,628 198,248 260,504 168,936 1.2
ล้าน
6.1
ล้าน
12.9
ล้าน
12.5
ล้าน
12.2
ล้าน
11.7
ล้าน
0
% +256.81% +15.14% -7.63% +14.08% +13.87% +7.2% +43.93% +185.27% +211.1% +181.83% +159.72% +139.91% 0%

PLANFIN P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P11 รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 38.9
ล้าน
3.2
ล้าน
6.5
ล้าน
9.7
ล้าน
13.0
ล้าน
16.2
ล้าน
19.4
ล้าน
22.7
ล้าน
25.9
ล้าน
29.2
ล้าน
32.4
ล้าน
35.7
ล้าน
38.9
ล้าน
ผล 33.5
ล้าน
3.2
ล้าน
6.5
ล้าน
9.8
ล้าน
13.0
ล้าน
16.3
ล้าน
19.5
ล้าน
22.6
ล้าน
25.9
ล้าน
29.4
ล้าน
32.7
ล้าน
33.5
ล้าน
0
ส่วนต่าง -5.4
ล้าน
-1,037 64,603 104,125 56,743 55,856 14,318 -82,268 -18,546 240,320 268,194 -2.2
ล้าน
0
% -13.96% -0.03% +1% +1.07% +0.44% +0.34% +0.07% -0.36% -0.07% +0.82% +0.83% -6.21% 0%

PLANFIN P12 รายได้อื่น เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P12 รายได้อื่น เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 5.2
ล้าน
436,267 872,533 1.3
ล้าน
1.7
ล้าน
2.2
ล้าน
2.6
ล้าน
3.1
ล้าน
3.5
ล้าน
3.9
ล้าน
4.4
ล้าน
4.8
ล้าน
5.2
ล้าน
ผล 7.1
ล้าน
1.1
ล้าน
2.8
ล้าน
4.2
ล้าน
5.4
ล้าน
6.2
ล้าน
2.1
ล้าน
2.3
ล้าน
3.5
ล้าน
6.2
ล้าน
6.5
ล้าน
7.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง 1.9
ล้าน
704,102 2.0
ล้าน
2.9
ล้าน
3.7
ล้าน
4.0
ล้าน
-515,950 -770,630 160,940 2.4
ล้าน
2.3
ล้าน
2.5
ล้าน
0
% +35.54% +161.39% +226.59% +223.47% +209.21% +185.57% -19.71% -25.23% +4.78% +63.33% +55.44% +53.38% 0%

PLANFIN P13 รายได้งบลงทุน เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P13 รายได้งบลงทุน เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 2.6
ล้าน
220,817 441,633 662,450 883,267 1.1
ล้าน
1.3
ล้าน
1.5
ล้าน
1.8
ล้าน
2.0
ล้าน
2.2
ล้าน
2.4
ล้าน
2.6
ล้าน
ผล 3.1
ล้าน
0 0 0 3.0
ล้าน
3.0
ล้าน
3.0
ล้าน
3.0
ล้าน
3.0
ล้าน
3.0
ล้าน
3.1
ล้าน
3.1
ล้าน
0
ส่วนต่าง 450,388 -220,817 -441,633 -662,450 2.2
ล้าน
1.9
ล้าน
1.7
ล้าน
1.5
ล้าน
1.0
ล้าน
759,597 568,198 314,999 0
% +17.00% -100% -100% -100% +243.99% +175.2% +129.33% +96.57% +50% +33.33% +22.44% +11.31% 0%

PLANFIN P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เชียงม่วน,รพช. ปี 2565

P61 รายได้ค่ารักษา อปท. เชียงม่วน,รพช. ปี 2565
ปี 2565 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
แผน 1.3
ล้าน
111,667 223,333 335,000 446,667 558,333 670,000 781,667 893,333 1.0
ล้าน
1.1
ล้าน
1.2
ล้าน
1.3
ล้าน
ผล 1.6
ล้าน
92,508 185,807 302,609 386,933 484,948 501,657 982,553 1.1
ล้าน
1.5
ล้าน
1.5
ล้าน
1.6
ล้าน
0
ส่วนต่าง 241,456 -19,159 -37,526 -32,391 -59,734 -73,385 -168,343 200,887 195,542 447,674 375,436 353,123 0
% +18.02% -17.16% -16.8% -9.67% -13.37% -13.14% -25.13% +25.7% +21.89% +44.54% +33.62% +28.75% 0%