หมายเหตุ :: ข้อมูลผลการดำเนินงาน HGR ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560


ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560

P04 : รายได้ UC
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
338.5 ล้าน 104.8 ล้าน 194.8 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
169.0 ล้าน 62.8 ล้าน 132.6 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 51.7 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
26.9 ล้าน 8.3 ล้าน 19.7 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
60.3 ล้าน 14.0 ล้าน 58.6 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 55.7 ล้าน >x1sd
11188 แม่ใจ,รพช.
42.5 ล้าน 11.8 ล้าน 20.5 ล้าน <x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
27.3 ล้าน 11.8 ล้าน 4.0 ล้าน <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
21.6 ล้าน 6.9 ล้าน 0.00
P05 : รายได้จาก EMS
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
1.2 ล้าน 1.0 ล้าน 1.4 ล้าน >x
10718 เชียงคำ,รพท.
0.4 ล้าน 0.3 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.4 ล้าน >x2sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
0.1 ล้าน 89,554 0.4 ล้าน >x3sd
11186 ดอกคำใต้,รพช.
0.2 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
0.2 ล้าน 0.1 ล้าน 0.1 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P06 : รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
4.8 ล้าน 2.8 ล้าน 2.0 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
2.1 ล้าน 1.9 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 42,381 <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
69,141 90,292 61,623 <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
0.1 ล้าน 0.1 ล้าน 24,762 <x
11187 ปง,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 911.00 <x
11188 แม่ใจ,รพช.
0.1 ล้าน 0.2 ล้าน 24,862 <x
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.1 ล้าน 0.3 ล้าน
P07 : รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
191.2 ล้าน 45.3 ล้าน 199.8 ล้าน >x
10718 เชียงคำ,รพท.
63.9 ล้าน 22.0 ล้าน 79.5 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 6.3 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
3.9 ล้าน 2.3 ล้าน 7.6 ล้าน >x1sd
11186 ดอกคำใต้,รพช.
8.0 ล้าน 5.1 ล้าน 10.3 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 5.7 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
6.0 ล้าน 4.9 ล้าน 6.3 ล้าน >x
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P08 : รายได้ประกันสังคม
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
63.0 ล้าน 26.1 ล้าน 49.0 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
34.6 ล้าน 27.4 ล้าน 20.5 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
0.9 ล้าน 0.9 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
2.2 ล้าน 1.5 ล้าน 3.0 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 0.7 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
1.5 ล้าน 1.3 ล้าน 1.2 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P09 : รายได้แรงงานต่างด้าว
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
4.0 ล้าน 6.1 ล้าน 2.4 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
5.5 ล้าน 13.5 ล้าน 67,345 <x
11184 จุน,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 43,216 <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
0.4 ล้าน 0.9 ล้าน 500.00 <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
0.8 ล้าน 1.6 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 63,610 <x
11188 แม่ใจ,รพช.
0.5 ล้าน 1.0 ล้าน 30,773 <x
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P10 : รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
101.1 ล้าน 29.8 ล้าน 91.6 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
49.6 ล้าน 20.1 ล้าน 64.5 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 7.6 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
3.0 ล้าน 2.4 ล้าน 3.2 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
7.7 ล้าน 5.2 ล้าน 12.4 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 6.7 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
5.3 ล้าน 4.7 ล้าน 5.7 ล้าน >x
40744 ภูซาง,รพช.
1.9 ล้าน 1.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
1.3 ล้าน 0.8 ล้าน 0.1 ล้าน <x1sd
P11 : รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
308.3 ล้าน 32.8 ล้าน 296.4 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
156.1 ล้าน 45.3 ล้าน 168.7 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 41.6 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
25.1 ล้าน 7.3 ล้าน 29.9 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
42.2 ล้าน 10.8 ล้าน 60.8 ล้าน >x1sd
11187 ปง,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 41.9 ล้าน >x1sd
11188 แม่ใจ,รพช.
32.3 ล้าน 9.3 ล้าน 43.2 ล้าน >x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
8.7 ล้าน 6.7 ล้าน 3.7 ล้าน <x
40745 ภูกามยาว,รพช.
9.1 ล้าน 8.4 ล้าน 2.5 ล้าน <x
P12 : รายได้อื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
86.7 ล้าน 30.8 ล้าน 106.4 ล้าน >x
10718 เชียงคำ,รพท.
41.3 ล้าน 26.3 ล้าน 27.6 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 10.4 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
6.2 ล้าน 3.3 ล้าน 5.6 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
12.0 ล้าน 16.2 ล้าน 14.7 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 8.6 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
8.0 ล้าน 4.4 ล้าน 16.4 ล้าน >x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
7.0 ล้าน 12.6 ล้าน 3.9 ล้าน <x
40745 ภูกามยาว,รพช.
4.6 ล้าน 2.8 ล้าน 2.2 ล้าน <x
P13 : รายได้งบลงทุน
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
97.7 ล้าน 45.9 ล้าน 178.0 ล้าน >x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
30.1 ล้าน 46.7 ล้าน 14.9 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 2.8 ล้าน <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
2.9 ล้าน 4.7 ล้าน 1.3 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
5.5 ล้าน 6.4 ล้าน 3.7 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 4.7 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
4.1 ล้าน 4.7 ล้าน 2.9 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
2.4 ล้าน 1.7 ล้าน
40745 ภูกามยาว,รพช.
2.3 ล้าน 2.3 ล้าน