หมายเหตุ :: ข้อมูลผลการดำเนินงาน HGR ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560


ผลการดำเนินงาน PLANFIN เทียบค่ากลาง HGR ปีงบประมาณ 2560

P14 : ต้นทุนยา
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
196.3 ล้าน 51.4 ล้าน 178.2 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
68.8 ล้าน 22.4 ล้าน 85.3 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
8.6 ล้าน 3.1 ล้าน 13.2 ล้าน >x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
4.9 ล้าน 1.6 ล้าน 5.2 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
13.3 ล้าน 4.6 ล้าน 18.7 ล้าน >x1sd
11187 ปง,รพช.
8.6 ล้าน 3.1 ล้าน 11.9 ล้าน >x1sd
11188 แม่ใจ,รพช.
8.6 ล้าน 3.1 ล้าน 6.9 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
4.0 ล้าน 1.4 ล้าน 0.4 ล้าน <x2sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
3.1 ล้าน 1.1 ล้าน 0.6 ล้าน <x2sd
P15 : ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
88.0 ล้าน 27.2 ล้าน 57.4 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
36.0 ล้าน 10.9 ล้าน 33.3 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
2.5 ล้าน 1.2 ล้าน 3.0 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
1.5 ล้าน 0.6 ล้าน 1.6 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
3.7 ล้าน 1.7 ล้าน 3.6 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
2.5 ล้าน 1.2 ล้าน 2.9 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
2.5 ล้าน 1.2 ล้าน 3.0 ล้าน >x
40744 ภูซาง,รพช.
1.2 ล้าน 0.7 ล้าน 27,397 <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.9 ล้าน 0.4 ล้าน 20,173 <x1sd
P151 : ต้นทุนวัสดุทันตกรรม
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
2.2 ล้าน 0.9 ล้าน 1.7 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
1.4 ล้าน 0.8 ล้าน 1.3 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
0.5 ล้าน 0.3 ล้าน 0.4 ล้าน <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
0.3 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
0.7 ล้าน 0.4 ล้าน 0.3 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
0.5 ล้าน 0.3 ล้าน 0.3 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
0.5 ล้าน 0.3 ล้าน 0.2 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
0.3 ล้าน 0.2 ล้าน 0.2 ล้าน <x
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P16 : ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
37.6 ล้าน 12.2 ล้าน 21.7 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
15.6 ล้าน 5.2 ล้าน 15.3 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
3.1 ล้าน 1.2 ล้าน 1.8 ล้าน <x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
2.0 ล้าน 1.0 ล้าน 1.1 ล้าน <x1sd
11186 ดอกคำใต้,รพช.
4.8 ล้าน 1.8 ล้าน 4.0 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
3.1 ล้าน 1.2 ล้าน 2.6 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
3.1 ล้าน 1.2 ล้าน 1.0 ล้าน <x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
0.00 0.00 0.00
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P17 : เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
309.2 ล้าน 32.0 ล้าน 296.4 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
155.8 ล้าน 45.0 ล้าน 168.9 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
32.3 ล้าน 9.0 ล้าน 41.6 ล้าน >x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
25.0 ล้าน 7.2 ล้าน 29.9 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
42.2 ล้าน 10.5 ล้าน 60.9 ล้าน >x1sd
11187 ปง,รพช.
32.3 ล้าน 9.0 ล้าน 42.0 ล้าน >x1sd
11188 แม่ใจ,รพช.
32.3 ล้าน 9.0 ล้าน 43.3 ล้าน >x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
8.9 ล้าน 6.6 ล้าน 3.7 ล้าน <x
40745 ภูกามยาว,รพช.
9.1 ล้าน 8.5 ล้าน 2.5 ล้าน <x
P18 : ค่าจ้างชั่วคราว/พกส./ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
74.2 ล้าน 17.1 ล้าน 55.1 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
39.7 ล้าน 15.1 ล้าน 29.2 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
8.9 ล้าน 2.8 ล้าน 9.1 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
6.7 ล้าน 2.2 ล้าน 7.2 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
12.5 ล้าน 3.8 ล้าน 11.1 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
8.9 ล้าน 2.8 ล้าน 7.5 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
8.9 ล้าน 2.8 ล้าน 7.1 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
4.9 ล้าน 2.3 ล้าน 36,000 <x2sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
4.4 ล้าน 1.8 ล้าน 0.3 ล้าน <x2sd
P19 : ค่าตอบแทน
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
163.8 ล้าน 38.3 ล้าน 129.9 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
80.4 ล้าน 18.3 ล้าน 76.7 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
15.5 ล้าน 4.8 ล้าน 18.1 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
12.4 ล้าน 3.4 ล้าน 14.3 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
21.3 ล้าน 5.8 ล้าน 22.0 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
15.5 ล้าน 4.8 ล้าน 18.3 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
15.5 ล้าน 4.8 ล้าน 12.0 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
7.5 ล้าน 3.2 ล้าน 0.1 ล้าน <x2sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
6.6 ล้าน 3.0 ล้าน 6,600 <x2sd
P20 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
24.9 ล้าน 5.7 ล้าน 22.0 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
11.1 ล้าน 2.1 ล้าน 11.6 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
2.2 ล้าน 0.7 ล้าน 3.1 ล้าน >x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
1.6 ล้าน 0.5 ล้าน 2.2 ล้าน >x1sd
11186 ดอกคำใต้,รพช.
2.9 ล้าน 0.9 ล้าน 4.1 ล้าน >x1sd
11187 ปง,รพช.
2.2 ล้าน 0.7 ล้าน 3.2 ล้าน >x1sd
11188 แม่ใจ,รพช.
2.2 ล้าน 0.7 ล้าน 3.0 ล้าน >x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
0.8 ล้าน 0.5 ล้าน 92,268 <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.8 ล้าน 0.5 ล้าน 0.2 ล้าน <x1sd
P21 : ค่าใช้สอย
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
66.1 ล้าน 23.1 ล้าน 48.0 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
38.0 ล้าน 14.3 ล้าน 27.1 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
4.5 ล้าน 3.2 ล้าน 3.5 ล้าน <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
2.9 ล้าน 1.9 ล้าน 1.9 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
6.4 ล้าน 4.4 ล้าน 5.1 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
4.5 ล้าน 3.2 ล้าน 5.2 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
4.5 ล้าน 3.2 ล้าน 2.4 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
1.9 ล้าน 1.0 ล้าน 43,800 <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.00 0.00 0.00
P22 : ค่าสาธารณูปโภค
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
26.2 ล้าน 4.8 ล้าน 19.3 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
14.3 ล้าน 3.4 ล้าน 10.7 ล้าน <x1sd
11184 จุน,รพช.
2.3 ล้าน 0.6 ล้าน 2.6 ล้าน >x
11185 เชียงม่วน,รพช.
1.5 ล้าน 0.4 ล้าน 1.2 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
3.1 ล้าน 0.8 ล้าน 3.8 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
2.3 ล้าน 0.6 ล้าน 2.1 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
2.3 ล้าน 0.6 ล้าน 1.5 ล้าน <x1sd
40744 ภูซาง,รพช.
1.0 ล้าน 0.5 ล้าน 42,039 <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
0.9 ล้าน 0.5 ล้าน 0.2 ล้าน <x1sd
P23 : วัสดุใช้ไป
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
36.8 ล้าน 12.4 ล้าน 15.9 ล้าน <x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
16.7 ล้าน 5.0 ล้าน 18.3 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
3.4 ล้าน 1.6 ล้าน 3.0 ล้าน <x
11185 เชียงม่วน,รพช.
2.2 ล้าน 0.8 ล้าน 1.7 ล้าน <x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
4.8 ล้าน 2.0 ล้าน 3.0 ล้าน <x
11187 ปง,รพช.
3.4 ล้าน 1.6 ล้าน 3.3 ล้าน <x
11188 แม่ใจ,รพช.
3.4 ล้าน 1.6 ล้าน 2.1 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
1.4 ล้าน 0.7 ล้าน 70,687 <x2sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
1.3 ล้าน 0.6 ล้าน 25,690 <x2sd
P24 : ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
72.6 ล้าน 18.4 ล้าน 57.8 ล้าน <x
10718 เชียงคำ,รพท.
36.5 ล้าน 15.3 ล้าน 39.4 ล้าน >x
11184 จุน,รพช.
5.8 ล้าน 2.4 ล้าน 9.2 ล้าน >x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
4.2 ล้าน 1.5 ล้าน 4.9 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
8.3 ล้าน 3.0 ล้าน 9.0 ล้าน >x
11187 ปง,รพช.
5.8 ล้าน 2.4 ล้าน 7.1 ล้าน >x
11188 แม่ใจ,รพช.
5.8 ล้าน 2.4 ล้าน 4.7 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
4.3 ล้าน 1.8 ล้าน 1.6 ล้าน <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
4.6 ล้าน 2.1 ล้าน 2.2 ล้าน <x1sd
P25 : ค่าใช้จ่ายอื่น
รพ. ค่ากลาง SD ผลงาน ผลเปรียบเทียบ
10717 พะเยา,รพท.
32.4 ล้าน 25.8 ล้าน 68.2 ล้าน >x1sd
10718 เชียงคำ,รพท.
14.5 ล้าน 8.1 ล้าน 8.2 ล้าน <x
11184 จุน,รพช.
8.9 ล้าน 5.4 ล้าน 18.5 ล้าน >x1sd
11185 เชียงม่วน,รพช.
4.5 ล้าน 2.5 ล้าน 4.9 ล้าน >x
11186 ดอกคำใต้,รพช.
13.7 ล้าน 8.0 ล้าน 22.6 ล้าน >x1sd
11187 ปง,รพช.
8.9 ล้าน 5.4 ล้าน 19.9 ล้าน >x2sd
11188 แม่ใจ,รพช.
8.9 ล้าน 5.4 ล้าน 8.5 ล้าน <x
40744 ภูซาง,รพช.
6.6 ล้าน 4.4 ล้าน 8,460 <x1sd
40745 ภูกามยาว,รพช.
5.2 ล้าน 2.5 ล้าน 7,545 <x2sd