ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.60 22.03 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 18.01 13.15 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 28.01 -4.94 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 54.68 11.40 ±>10% ±>10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.71 -13.42 ±5% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.52 7.57 ±>10% ±5-10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.19 -1.77 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 106.35 -20.54 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 75.90 -20.28 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2566