ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.40 -3.99 ±5-10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.21 2.27 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.52 6.48 ±5% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.34 2.15 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.89 7.63 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.97 0.91 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -12.71 -9.38 ±>10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.95 -10.77 ±5% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.30 -16.60 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566