ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.95 -18.80 ±5-10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -14.88 -32.16 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.03 -0.97 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.98 -12.77 ±5% ±>10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.09 -1.89 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 22.13 -17.85 ±>10% ±>10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -26.65 -19.34 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -57.33 5.10 ±>10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -44.81 -10.05 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562