ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.71 -12.07 ±5% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -8.05 -23.09 ±5-10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.01 -6.78 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 22.60 -4.17 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.42 1.88 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 38.67 4.76 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -7.20 -15.52 ±5-10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -56.35 10.06 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -42.53 -6.09 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562