ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.23 -10.46 ±5% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.38 -16.17 ±5% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.13 1.81 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.36 0.08 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.32 1.79 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 23.22 -0.86 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -12.60 -15.25 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.55 16.70 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -42.06 -6.05 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562