ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -8.11 -5.68 ±5-10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.29 -6.59 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 35.47 2.11 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 58.31 -0.70 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 23.47 -0.83 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 44.94 -0.32 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.92 -16.11 ±5% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -22.14 21.51 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -42.05 -4.75 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2562