ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -8.58 -4.37 ±5-10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.02 -1.40 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.46 -0.81 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.51 0.35 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.76 -1.14 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 32.09 0.49 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.66 -11.70 ±5% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -27.86 20.00 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -40.23 -1.55 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562