ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -10.38 -5.68 ±>10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.64 -3.48 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.52 1.94 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 34.71 0.97 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.60 -0.27 ±5-10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 23.30 0.09 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.50 -13.99 ±5% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -31.56 21.79 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -38.72 0.72 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2562