ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -15.07 -5.60 ±>10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.20 -0.46 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.08 0.18 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26.81 1.09 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.44 0.40 ±5-10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.62 1.52 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.83 -13.60 ±5-10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -34.75 20.58 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -37.73 1.60 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2562