ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -14.15 -3.93 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.73 -2.22 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.06 0.79 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.23 1.71 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.14 -0.08 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.34 1.93 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -9.23 -14.96 ±5-10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -37.10 20.04 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -34.99 3.65 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562