ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -13.84 -4.09 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.07 -0.34 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.16 2.87 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.00 1.40 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.28 0.41 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.03 1.93 ±5-10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -11.94 -13.88 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -38.87 19.49 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -35.68 4.79 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2562