ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -14.55 -3.92 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.25 -1.00 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.67 2.19 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.61 1.96 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.56 -0.53 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.69 2.93 ±5-10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -13.63 -14.30 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -39.96 19.28 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -33.93 6.88 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2562