ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -13.27 -3.11 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.43 -2.02 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.15 3.75 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.19 2.00 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.94 -1.60 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.30 3.17 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -14.92 -12.23 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -38.19 18.97 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -24.52 8.60 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2562