ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2562ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2562โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -9.97 1.96 ±5-10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.13 -1.26 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.83 4.69 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.45 2.76 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.52 -1.10 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.47 3.74 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -10.80 -7.34 ±>10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -39.10 18.83 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -24.21 10.07 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2562