ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 36.43 2.81 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 47.23 9.98 ±>10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 113.77 -18.45 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 119.28 -4.78 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 113.14 -7.65 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 99.87 -2.03 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 42.53 -31.25 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.64 -16.82 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -49.16 -9.20 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563