ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.17 -2.38 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 22.93 4.78 ±>10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 43.54 -11.70 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 47.11 -6.89 ±>10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 41.40 -3.85 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 36.47 2.41 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 58.51 -16.85 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -37.93 -15.19 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -49.37 -7.20 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2563