ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.59 -0.37 ±5-10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.02 2.01 ±>10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.17 -6.10 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 19.66 -8.44 ±>10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.32 -6.39 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.14 -0.28 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 27.91 -12.70 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -45.50 -15.35 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -47.48 -4.21 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563