ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.85 -0.45 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.96 2.95 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.48 -3.53 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.11 -8.14 ±>10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.76 -8.71 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.36 1.10 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.70 -11.35 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 62.84 -13.01 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -48.80 -8.55 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2563