ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.06 2.01 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.65 1.88 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.04 -2.01 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.98 -0.79 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 14.19 -4.10 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.79 1.20 ±5-10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.08 -8.90 ±>10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39.69 -11.77 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 52.23 -7.95 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563