ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.92 0.24 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.53 3.13 ±>10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.84 -2.63 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.89 -0.47 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.67 -0.42 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.51 1.36 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.05 -8.83 ±>10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.09 -11.15 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 35.85 -6.26 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2563