ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.30 2.50 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.53 3.70 ±>10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.88 -0.65 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.56 -1.44 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.06 -2.88 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.04 0.85 ±5-10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.24 -9.14 ±5-10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.34 -10.78 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.91 -5.05 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2563