ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.57 0.35 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.17 5.05 ±>10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.05 0.46 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.20 -2.72 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.88 -4.57 ±5-10% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.63 -0.24 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.19 -9.55 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.60 -9.28 ±>10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.27 -4.99 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2563