ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.53 0.92 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.66 4.97 ±5-10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.21 1.53 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.76 -2.49 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.72 -3.53 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.54 -0.63 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.58 -7.84 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.52 -8.14 ±5-10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.14 -3.67 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563