ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.76 0.33 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.31 5.82 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.19 1.22 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.10 -3.04 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.43 -1.63 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.24 -0.68 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.35 -8.12 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.82 -7.10 ±5-10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.25 -3.39 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2563