ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.03 0.68 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 7.67 5.80 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.61 1.23 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน -5.46 -3.41 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.49 -5.54 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.75 -1.79 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -4.19 -7.60 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.63 -4.97 ±5% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.89 -1.50 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563