ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2563ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2563โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.74 1.93 ±5% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.42 5.08 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.43 1.76 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -4.23 -0.75 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.51 -5.56 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.79 0.55 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.01 -4.11 ±5% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.98 -0.52 ±5% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.33 4.91 ±5-10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2563