ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.61 5.03 ±>10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.81 -3.56 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -37.72 -28.30 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -16.86 -15.28 ±>10% ±>10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -20.69 5.06 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -32.71 -6.65 ±>10% ±5-10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -17.67 -21.88 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -68.53 -50.45 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -37.10 -54.60 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564