ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.23 10.41 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -6.06 -7.53 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 28.25 -17.99 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 54.68 -8.37 ±>10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 30.05 -6.24 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.43 -4.94 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.96 -12.73 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 123.49 -29.24 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 91.56 -51.87 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2564