ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.95 0.60 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.12 -3.54 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 11.01 -12.97 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 31.62 -5.20 ±>10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.23 -4.94 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.32 -1.69 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 12.13 -6.19 ±>10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 60.07 -28.84 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 41.43 -49.74 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ธันวาคม ปีงบประมาณ 2564