ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.37 2.26 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.72 -7.93 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 21.35 -10.41 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.11 -1.11 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.33 -11.12 ±>10% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 21.22 -0.02 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.17 -4.74 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 82.50 -29.04 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 53.83 -40.44 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มกราคม ปีงบประมาณ 2564