ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 17.18 2.01 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.26 -9.76 ±5-10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.35 -8.79 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 36.30 -1.83 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.93 -7.47 ±>10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 23.45 1.08 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20.25 -3.41 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 93.06 -24.19 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 62.26 -38.09 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2564