ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.67 3.81 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.29 -8.72 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.00 -7.87 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 26.60 0.69 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.62 -8.15 ±5-10% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.09 0.59 ±>10% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.46 -2.74 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 68.12 -15.90 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 44.81 -36.12 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2564