ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.27 0.19 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.54 -6.83 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 1.72 -7.01 ±5% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.11 -2.76 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.76 -8.20 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.06 -4.23 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 2.42 -8.08 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 24.03 -34.12 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 33.78 -32.68 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2564