ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.70 0.52 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.54 -7.54 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.90 -7.46 ±5% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.03 -1.27 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.47 -8.00 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.72 -3.35 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -2.01 -7.66 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.54 -31.24 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 23.21 -29.70 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564