ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 13.62 3.03 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.57 -6.15 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.06 -6.33 ±5% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.36 -0.99 ±5-10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.15 -7.76 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.56 -3.20 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.82 -7.52 ±5% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 5.57 -28.11 ±5-10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.37 -27.49 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2564