ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 17.65 5.55 ±>10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.96 -5.45 ±5% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.82 -2.50 ±5% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.01 -0.40 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -3.11 -7.13 ±5% ±5-10%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.88 -2.82 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน -5.41 -7.64 ±5-10% ±5-10%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.85 -28.06 ±5% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.16 -27.38 ±5-10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2564