ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.12 10.25 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.05 -3.46 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.66 2.06 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 2.57 0.79 ±5% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 3.65 -1.26 ±5% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.13 0.16 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -2.78 -4.36 ±5% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -0.68 -13.26 ±5% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.23 -10.56 ±5-10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2564