ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2564ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2564โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 32.84 14.92 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 1.93 -1.96 ±5% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 10.16 5.81 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 9.84 8.42 ±5-10% ±5-10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.16 2.99 ±5-10% ±5%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 8.97 5.54 ±5-10% ±5-10%
11188 แม่ใจ,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 4.22 2.51 ±5% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.16 0.71 ±>10% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 19.50 3.92 ±>10% ±5%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กันยายน ปีงบประมาณ 2564