ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 9.58 -3.12 ±5-10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 32.15 -0.69 ±>10% ±5%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 133.19 47.05 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 121.86 15.78 ±>10% ±>10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 150.68 67.94 ±>10% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 163.96 38.69 ±>10% ±>10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 120.29 36.37 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 348.18 61.06 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 240.63 113.03 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา ตุลาคม ปีงบประมาณ 2565