ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 12.37 3.16 ±>10% ±5%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 36.36 13.46 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 107.63 51.61 ±>10% ±>10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 66.66 17.30 ±>10% ±>10%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 88.57 46.42 ±>10% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 107.54 44.55 ±>10% ±>10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 63.07 26.25 ±>10% ±>10%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 180.77 46.94 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 124.27 80.11 ±>10% ±>10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565