ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 25.04 12.06 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 35.74 17.39 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 37.91 7.28 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 16.03 -0.58 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 40.08 15.37 ±>10% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 33.69 5.22 ±>10% ±5-10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.24 -0.75 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 84.58 6.85 ±>10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 42.06 -6.78 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มีนาคม ปีงบประมาณ 2565