ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 27.40 11.65 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 40.24 12.87 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 36.75 7.94 ±>10% ±5-10%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.99 0.75 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 40.84 16.45 ±>10% ±>10%
11187 ปง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.24 6.50 ±>10% ±5-10%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 32.70 0.55 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 68.79 10.27 ±>10% ±>10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 29.15 -7.48 ±>10% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา เมษายน ปีงบประมาณ 2565