ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 15.00 9.19 ±>10% ±5-10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 28.90 8.30 ±>10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.86 -2.02 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 27.95 -1.62 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 36.60 -2.85 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -0.74 -1.98 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 15.85 -3.38 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 6.06 -6.50 ±5-10% ±5-10%
40745 ภูกามยาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.98 -8.83 ±5% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565