ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.69 13.01 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 29.40 10.24 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 11.55 0.49 ±>10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.86 -0.36 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 33.46 0.56 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.95 -1.33 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 10.56 -1.63 ±>10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.36 -4.14 ±5-10% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน -1.56 -8.61 ±5% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา มิถุนายน ปีงบประมาณ 2565