ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 13.16 13.88 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.08 9.08 ±>10% ±5-10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 7.88 1.27 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.10 -0.15 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 25.71 -0.62 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -1.11 -0.41 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 8.41 -0.96 ±5-10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 0.39 -3.16 ±5% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 3.31 -6.08 ±5% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2565