ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565โรงพยาบาล
ผลประเมิน(ผ่าน)
ผลต่าง (%)
ระดับ ผลต่าง
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้ , ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้
ค่าใช้จ่าย
10717 พะเยา,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 14.25 16.63 ±>10% ±>10%
10718 เชียงคำ,รพท. ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 26.85 11.43 ±>10% ±>10%
11184 จุน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 6.41 1.64 ±5-10% ±5%
11185 เชียงม่วน,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 18.57 -2.87 ±>10% ±5%
11186 ดอกคำใต้,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 29.82 1.25 ±>10% ±5%
11187 ปง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -3.71 -0.47 ±5% ±5%
11188 แม่ใจ,รพช. ไม่ผ่าน ผ่าน ผ่าน 5.49 -1.03 ±5-10% ±5%
40744 ภูซาง,รพช. ผ่าน ผ่าน ผ่าน -4.37 -2.05 ±5% ±5%
40745 ภูกามยาว,รพช. ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 0.51 -7.29 ±5% ±5-10%

ผลการดำเนินงาน PLANFIN จังหวัด พะเยา สิงหาคม ปีงบประมาณ 2565