เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
Total Performance Score จังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565Total Performance Score จังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

Total Performance Score จังหวัดพะเยา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565

โรงพยาบาล
คะแนนที่ได้
การบริหารแผน
PLANFIN
การบริหารต้นทุน
UNITCOST
การบริหารค่าใช้จ่าย
HGR
Productivity
GradeRiskPlus
คะแนนตรวจสอบ
งบทดลองเบื้องต้น
คะแนนตรวจสอบ
TPS
รายได้
1 คะแนน
ค่าใช้จ่าย
1 คะแนน
OP
1 คะแนน
IP
1 คะแนน
LC
0.5 คะแนน
ค่ายา
0.5 คะแนน
ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และวัสดุการแพทย์
0.5 คะแนน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์
0.5 คะแนน
อัตราครองเตียง
1 คะแนน
CMI
1 คะแนน
จำนวนข้อ
ต้องผ่าน 5 ใน7
1 คะแนน
1 คะแนน
คะแนน TPS
10 คะแนน
Grade TPS
พะเยา,รพท.
0 0 1 1 0 0 0.5 0 1 1 1 1 6.5 C
เชียงคำ,รพท.
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 D
จุน,รพช.
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 F
เชียงม่วน,รพช.
0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1 2.5 F
ดอกคำใต้,รพช.
0 0 1 1 0 0 0.5 0 0 1 0 1 4.5 F
ปง,รพช.
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 D
แม่ใจ,รพช.
0 0 1 0 0 0 0.5 0 0 1 1 1 4.5 F
ภูซาง,รพช.
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 F
ภูกามยาว,รพช.
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 F